د کارموندنې اعلانونه
اعلانات کاریابی
۲۱ د خپلې خوښې دندې دلته پیدا کړئ
وظایف مورد نظر تان را ار اینجا دریافت کنید
ثبتول/ثبت
نوې روزنې
آموزش های جديد
۱ دلته کولای شئ حرفوي زده کړې پیدا کړئ
از این بخش می توانید آموزش حرفه ای را دریافت نمائید
ثبتول/ثبت
ګماروونکې ادارې
ادارات استخدام کننده
۱۹ د دولتي او غیر دولتي ادارو ثبتول. دندې او حرفوي زده کړې
ثبت ادارات دولتی وغیر دولتی. وظایف وآموزش های حرفه ای
ثبتول/ثبت
د کار او زده کړې غوښتوونکي
متقاضیان
۲۸۹۳ د دندو او حرفوي زده کړو لپاره دلته نوم لیکنه وکړئ
رای دریافت وظایف و آموزش های حرفه ای اینجا ثبت نام نمائید
لټون/دریافت